...

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

งานบริการที่คลินิก

บริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง
      
บริการแนะแนวทางปฎิบัติตัว แนวทางการป้องกันด้านสุขภาพ ความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อเฉพาะถิ่นและ ความจำเป็นของการได้รับวัคซีนก่อนออกเดินทาง โดยทั่วไปท่านควรมาปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ กรณีเร่งด่วนควรมารับคำปรึกษาอย่างน้อย 10-14 วันก่อนออกเดินทางเพื่อให้ภูมิคุ้มกันขึ้นถึงระดับป้องกันโรคได้หลังได้รับวัคซีนและสามารถรับคำปรึกษาหลังจากการเดินทางได้

บริการวัคซีนพร้อมหนังสือรับรองการรับวัคซีน
      
สำหรับนักเดินทาง บางประเทศที่ท่านกำลังจะเดินทางไปอาจต้องการหนังสือรับรองการรับวัคซีนก่อนเข้าประเทศเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสโรค เช่น ผู้ที่จะเดินทางไปประกอลพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ยังประเทศซาอุดิอาระเบียจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคกาฬหลังแอ่นพร้อมหนังสือรับรองก่อนเดินทางเข้าประเทศ บางประเทศในแถบแอฟริกาจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลืองพร้อมหนังสือรับรองก่อนเดินทางเข้าประเทศ คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยวบริการแนะนำวัคซีนที่ควรได้รับสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและบริการแนะนำวัคซีนที่ควรได้รับสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมออกหนังสือรับรองการรับวัคซีนที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก นักเดินทางควรมารับคำปรึกษาอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง

       สำหรับประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจด้านสุขภาพ เราเปิดให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำวัคซีนที่ท่านควรจะได้รับตามอายุ ปัจจัยเสี่ยง ลักษณะงานและอาชีพโดยไม่คิดค่าบริการให้คำปรึกษาและท่านสามารถเลือกรับวัคซีนหลังจากปรึกษากับแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริการทดสอบการสัมผัสเชื้อวัณโรค (PPD Test)
      ท่านสามารถมาทำการทดสอบทูเบอร์คูลิน ซึ่งเป็นการทดสอบทางผิวหนังเพื่อคัดกรองการติดเชื้อวัณโรคแฝง ท่านสามารถมาทำการทดสอบทูเบอร์คูลินได้ทุกวันอังคาร และมารับการอ่านผลได้หลังจากทำการทดสอบ 48-72 ชั่วโมง หากผลการทดสอบทูเบอร์คูลิน พีพีดีเป็นบวกท่านจะได้รับการแนะนำเพื่อตรวจหาการติดเชื้อวัณโรคเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย
      บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย แหล่งระบาดของโรค อาการแสดง วิธีการรักษา และการป้องกันโรค รวมถึงให้บริการยารับประทานเพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง

บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจภูมิคุ้มกันก่อนรับวัคซีน
      
ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าเคยได้รับวัคซีนหรือเคยเป็นโรคมาแล้วหรือไม่ ท่านสามารถเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันก่อนตัดสินใจรับวัคซีน เช่น การตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคตับอักเสบบี การตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคสุกใส

เวลาเปิดทำการคลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

จันทร์ – ศุกร์

 เวลา 08.30 -16.00 น. (ปิดพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)

วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 เวลา 08.30 - 12.00 น.

อาทิตย์

 ปิดทำการ