...

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

รายการวัคซีนที่คลินิก

รายการวัคซีน ราคา (บาท)

- วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ชนิดคอนจูเกต 4 สายพันธุ์

2500

- วัคซีนป้องกันโรคไข้สุกใส

1,300 - 1,350

- วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

450

- วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

350

- วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

1,400

-วัคซีนไอกรน

450

- วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก

80 - 200

- วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

630-650

- วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ

700

- วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดเอ

1,400 - 1,500

- วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี

350

- วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิด เอและบี

1,150

- วัคซีนป้องกันโรคทัยฟอยด์ ชนิดฉีด

550

- วัคซีนป้องกันโรคนิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์

2,300

- วัคซีนป้องกันโรคนิวโมคอคคัส ชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุ์

1,300

- วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดฉีด

500

- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

350

- วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม

380

- วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค ชนิดทาน

1,000

- วัคซีนป้องกันโรคฮิวเมนปาปิโลมาไวรัส ชนิด 2 สายพันธุ์

2,100

- วัคซีนป้องกันโรคฮิวเมนปาปิโลมาไวรัส ชนิด 4 สายพันธุ์

2,400

- วัคซีนป้องกันโรคฮิวเมนปาปิโลมาไวรัส ชนิด 9 สายพันธุ์

6,050

-วัคซีนไข้เลือดออก

2,900

-วัคซีนงูสวัด

3,300-4,750

- ทดสอบทูเบอร์คูลิน (PPD test)

300

- ยารับประทานป้องกันไข้มาลาเรีย
    - Doxycycline (daily dose)

5 /เม็ดอื่นๆ

- ค่าลงทะเบียนทำบัตรใหม่

20

- ค่าบริการทางการแพทย์/พยาบาล

50

- ค่าบริการเจาะเลือด

30

- ค่าทำทดสอบทูเบอร์คูลิน

50

- ค่าตรวจภูมิคุ้มกันแต่ละชนิด

ขึ้นกับชนิดการตรวจ

-ใบรับรองการฉีดวัคซีน

100

-ใบรับรองแพทย์ จากบริษัทประกัน

200


ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564