ของที่ระลึก สถานเสาวภา

ของที่ระลึกเนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF รายละเอียดของที่ระลึก https://drive.google.com/file/d/1AxJ1EsQvPrKhI0mfyJBMZxvEBRSteVU9/view?usp=sharing