ภารกิจฝ่าย กลุ่มงาน

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม

ภารกิจฝ่ายผลิตเซรุ่ม

      ฝ่ายผลิตเซรุ่มมีภารกิจในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ รวมทั้งส่งออกไปยังประเทศที่มีความต้องการใช้เซรุ่มแก้พิษงูในการรักษาคนไข้ที่ถูกงูกัด เซรุ่มแก้พิษงูทุกชนิดมีการผลิตตามมาตรฐาน GMP, PIC/S และมาตรฐานองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ยังต้องมีการควบคุมดูแลระบบคุณภาพและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานตลอดกระบวนการ ซึ่งงานในฝ่ายผลิตเซรุ่มหลัก ๆ มีดังนี้

1. ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยว 7 ชนิด ได้แก่

  • เซรุ่มแก้พิษงูเห่า (Cobra antivenin)
  • เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง (King Cobra antivenin)
  • เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม (Banded Krait antivenin)
  • เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา (Malayan Krait antivenin)
  • เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ (Malayan Pit Viper antivenin)
  • เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา (Russell’s Viper antivenin)
  • เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ (Green Pit Viper antivenin)

2. ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูรวม 2 ชนิด ได้แก่

  • เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท (Neuro polyvalent snake antivenin)
  • เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต (Hemato polyvalent snake antivenin)

3. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยตาเปล่า (visual inspection)

4. การสอบเทียบอุปกรณ์ (calibration) ชั่ง ตวง วัด ที่ใช้ในงานผลิต

5. การตรวจสอบความถูกต้อง (validation) กระบวนการผลิตและระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต