ภารกิจฝ่าย กลุ่มงาน

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

งานบริการฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคพิษสุนัขบ้า

1.บริการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
ให้บริการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่เสียชีวิตโดยใช้วิธีการ Direct Fluorescent Antibody Test (DFA) ซึ่งวิธีตรวจที่ทราบผลรวดเร็ว,แม่นยำ และเป็นวิธีมาตรฐาน (Gold standard) ในการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) โดยตรวจและรายงานผลการชันสูตรในเวลาทำการ และให้บริการรับซากสัตว์เพื่อการวินิจฉัยตลอด 24 ชั่วโมง

2. บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยสัตวแพทย์

3. ประเมินอาการและกักกันสัตว์ที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า
ให้บริการประเมินอาการและกักกันสัตว์ที่ยังมีชีวิตที่ต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้าโดยสัตวแพทย์

4. บริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ให้คำปรึกษา, แนะนำและชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์โดยสัตวแพทย์

ติดต่อฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
โทร. 02-252-0161 ถึง 4 ต่อ 127

ชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

บริการชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์