ภารกิจฝ่าย กลุ่มงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ของสถานเสาวภา ให้เป็นไปตามภารกิจ เป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.งานธุรการ

- งานสารบรรณ
รับผิดชอบการรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างหนังสือ พิมพ์และตรวจทานหนังสือ จัดแฟ้มเพื่อเสนอผู้บริหาร และสำเนาหนังสือเพื่อส่งผู้เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้บริการด้านต่างๆ เช่น ด้านสถานที่ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบงานติดต่อสอบถามโดยตรงและทางโทรศัพท์ ตอบรับและประสานงานการขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการ ฝึกงาน ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ขออนุเคราะห์ต่างๆ จัดทำรายงานประจำปีของสถานเสาวภาและรายงานกิจการสภากาชาดไทย ออกแบบประกาศต่างๆ จัดทำสารสถานเสาวภา ประสานงานและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สู่สาธารณะ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานห้องประชุม
ดูแลการขอใช้ห้องประชุมส่วนกลางของสถานเสาวภา

- งานแม่บ้าน
ดูแลและอำนวยความสะดวกอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหาร และการประชุมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานยานยนต์
ดูแล จัดเตรียมรถสำหรับผู้บริหาร และรถสำหรับบุคลากรตามคำขอใช้รถ และรับ-ส่งถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย บำรุงรักษา ตรวจเช็ครถอย่างสม่ำเสมอเพื่อพร้อมใช้งานตลอดเวลา

2.งานบุคลากร

- งานการเจ้าหน้าที่
- งานเงินเดือนและค่าจ้าง
- งานสวัสดิการ
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานจัดทำค่าตอบแทน
- งานตรวจสอบวันลา
- งานเลขานุการผู้บริหาร
รับผิดชอบงานด้านเลขานุการผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ บันทึกรายงานการประชุมต่างๆ ประสานงานการนัดหมายของผู้บริหาร และงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.งานบริหารงานทั่วไป

- งานนิติกรรม ทำสัญญา
- งานประกวดราคา
- งานกฎหมาย/ระเบียบ

4.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- งานวิเคราะห์นโยบาย
- งานวางแผนตามยุทธศาสตร์

5.งานสินทรัพย์

- งานจัดทำบัญชีสินทรัพย์ และคิดค่าเสื่อมราคา
- งานจำหน่ายและทำลาย
- งานทะเบียนคุมสินทรัพย์

6.งานระบบคอมพิวเตอร์


7.งานการเงิน

- งานบัญชีและงบประมาณในระบบ FMIS
- งานรายรับ รายจ่าย
- งานใบสำคัญรับเงิน
- งานการเงินและบัญชี


8.งานรายได้

- งานรายได้และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
- งานบรรจุหีบห่อ
- งานขนส่งผลิตภัณฑ์
- งานจำหน่ายบัตรเข้าชมสวนงู
- งานรับบริจาคเงิน


9.งาน Logistic

- งานวางแผนต้นทุนสินค้า
- งานพัสดุคลังสินค้า
- งานทำบัญชีสินค้าคงเหลือ
| - งานขนย้ายสินค้า


10.งานพัสดุ

- งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ ตาม order
- งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ FMIS
- งาน Stock วัสดุ/ครุภัณฑ์


11.งานอาคารและสถานที่

- งานซ่อมบำรุงดูแลอาคารสถานที่
- งานช่าง


- งานสวน


- งานยานยนต์

- งานรักษาความสะอาด (outsource)
- งานรักษาความปลอดภัย (outsource)

สิทธิประโยชน์ต่างๆของบุคลากร
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย Fanpage Facebook : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
- สภากาชาดไทยสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย https://www.trcs-coop.com
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสภากาชาดไทย https://hrtrcs.redcross.or.th