...

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ทำบัตรและค้นประวัติผู้รับบริการ

  • ผู้ป่วยใหม่ > กรอกแบบฟอร์ม เพื่อทำประวัติผู้รับบริการ 
  • ผู้ป่วยเก่า > ยื่นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ เพื่อค้นเวชระเบียนประวัติผู้ป่วย

* กรณี บัตรหาย หรือ ไม่ได้นำบัตรมา กรุณาแจ้งชื่อที่เจ้าหน้าที่ เพื่อค้นประวัติ *

2. ผู้รับบริการ รับการตรวจคัดกรอง และ ตรวจวัดสัญญาณชีพ

3. พบ พยาบาล เพื่อซักประวัติการรับบริการในเบื้องต้น

4. พบแพทย์

5. ซื้อยา หรือ วัคซีนตามแต่ชนิดการรับบริการ

6. รับการฉีดวัคซีน และนั่งสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน อย่างน้อย 15-30 นาที

7. รับบัตรนัด และ สมุดวัคซีน