ภารกิจฝ่าย กลุ่มงาน

กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

     กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทำหน้าที่ซ่อมบำรุง ดูแลงานช่าง ระบบประปา ไฟฟ้า งานโยธา ระบบห้องสะอาด, HVAC งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรกลของฝ่ายผลิตและประกันคุณภาพ ดูแลระบบห้อง ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของอาคาร สถานที่และระบบน้ำตามหลักเกณฑ์ GMP, PIC/S, GEP (Good Engineering Practice) ภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเทคนิค โดยแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

1. หน่วยงานซ่อมบำรุงทั่วไป ทำหน้าที่หลัก ดังนี้

 • ควบคุมดูแลซ่อมบำรุง
 • งานประปา
 • งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ
 • งานโยธา


2. หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่หลัก ดังนี้

 • ดูแลด้านความปลอดภัย อัคคีภัย
 • ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม


3. หน่วยงานดูแลเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตและประกันคุณภาพ ทำหน้าที่หลัก ดังนี้

 • ควบคุมตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือในงานผลิตและประกันคุณภาพ
 • บำรุงรักษาระบบ HVAC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟ ระบบ CDA
 • ตรวจสอบระบบความถูกต้องของการทำงานของเครื่องจักร (Equipment Validation) ร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ


4. ดูแลตรวจสอบระบบห้องสะอาดของฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ และอาคารสัตว์ทดลอง


5. หน่วยงานระบบสารสนเทศ ทำหน้าที่หลัก ดังนี้

 • ดูแลออกแบบพัฒนาระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 • จัดระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้ประสานงานกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร