...

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

บุคลากรประจำคลินิก

     ทีมงานคลินิกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลแผลผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดและการให้วัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถให้การรักษาและให้คำปรึกษาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า


แพทย์ประจำคลินิก :

- พ.ญ.สุดา พันธุ์รินทร์ พ.บ.(เกียรตินิยม) วว.อายุรศาสตร์ วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันคลินิก

- พ.ญ.ณัฐิยา อาทรชัยกุล พ.บ. วว.กุมารเวชศาสตร์

ที่ปรึกษา :

 • ศ.กิตติคุณ นพ. วิศิษฏ์ สิตปรีชา  พ.บ.(เกียรตินิยม) วว.อายุรศาสตร์  อว.อายุรศาสตร์โรคไต
 • ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร พ.บ. วว.อายุรศาสตร์ อว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร  สพ.บ., วท.บ., Ph.D., FRVAC., MIBiol.
 • ผศ.นพ. สุชัย สุเทพารักษ์  พบ. ,วว.อายุรศาสตร์, วท.ม(วิชาการพัฒนาสุขภาพ), Clinical Fellow in Clinical Phamacology and Toxicology, อว. เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

พยาบาลประจำคลินิก :

 - นาง ฐานเพชร ตัณฑวิเชียร

 - นาง ชนิตรา เกาะลอย

 - น.ส. ยุพดี เจริญสวัสดิ์

 - นาย เดชา พวงใบดี

 - น.ส. อภิชญา วัฒนเสถียร

 - น.ส. กรรณิกา ดำเกิงขจรวงศ์

 - น.ส. ปรรฌ ชินรัตน์

 - นาง ชนานา เลิศศรีกิตติวัฒน์