...

คลินิกพิษจากสัตว์

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ทำบัตรและค้นประวัติผู้รับบริการ
     -  ผู้ป่วยใหม่ > กรอกแบบฟอร์ม เพื่อทำประวัติผู้รับบริการ
     -  ผู้ป่วยเก่า > ยื่นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ เพื่อค้นเวชระเบียนประวัติผู้ป่วย
     *  กรณี บัตรหาย หรือ ไม่ได้นำบัตรมา กรุณาแจ้งชื่อที่เจ้าหน้าที่ เพื่อค้นประวัติ *

2. ผู้รับบริการ รับการตรวจคัดกรอง และ ตรวจวัดสัญญาณชีพ

3. พบ พยาบาล เพื่อซักประวัติการรับบริการในเบื้องต้น

4. พบแพทย์

5. ซื้อยา