...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานเพื่อดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา

ณ โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุขององค์การเภสัชกรรม ณ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี