...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Vaccine Development Research Forum 2023 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์กิตติคุณ เภสัชกรหญิงดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค พร้อมด้วยดร.รพี สินเนืองนอง 

ดร.นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์ และ ดร.อภิญญา ลงยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Vaccine Development Research Forum 2023 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula VRC) การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านวัคซีนโดยนักวิจัยจากหลายประเทศ 

ทั้งนี้ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ Professor Dr. Drew Weissman ผู้คิดค้นและพัฒนาการผลิตวัคซีนแบบ mRNA จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ประจำปี 2023