...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

คณะผู้แทนจากกาชาดฮ่องกงเยี่ยมชมการดำเนินงานสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Ms. So Yuen Han, Bonnie ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการกาชาดฮ่องกงและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ณ ห้องสมุด ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ในการนี้ คณะผู้แทนจากกาชาดฮ่องกงได้เข้า ชมการแสดงสาธิตจับงู บรรยายโดย นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ นายสัตวแพทย์ สวนงู และเยี่ยมชมสวนงู หลังจากนั้น แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก บรรยายและนำชมการดำเนินงานของคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว และคลินิกพิษจากสัตว์ และหอประวัติสถานเสาวภา