...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO-SEARO) ร่วมกับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้าจากนานาประเทศ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "the Meeting of Programme Managers and Regional Technical Advisory

องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO-SEARO) ร่วมกับ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้าจากนานาประเทศ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "the Meeting of Programme Managers and Regional Technical Advisory Group (RTAG) on Dog-mediated Human Rabies in South-East Asia Region" ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกสภานายิกา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่
27-28 มีนาคม 2566

ในการนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา ร่วมกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมในฐานะเจ้าภาพร่วม โดยสถานเสาวภาได้รับการแต่งตั้งให้เป็น WHO Collaborating Centre for Research and Training on Rabies Prophylaxis (WHOCC THA 88) ซึ่งมีพันธกิจหลักในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงสนับสนุนการดำเนินการขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไป