...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Asia Dengue Summit ครั้งที่ 6 (6th ADS) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Asia Dengue Summit ครั้งที่ 6 (6th ADS) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 6th ADS เป็นการประชุมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรนานาชาติต่างๆ ได้แก่ Asian Dengue Voice and Action (ADVA), The Fondation Mérieux (FMx), Global Dengue and Aedes Transmitted Diseases Consortium (GDAC), Southeast Asian Ministers of Education Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED) และ The International Society for Neglected Tropical Diseases โดยมีเจ้าภาพร่วมจากประเทศไทย ได้แก่ คลัสเตอร์วิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกในผู้เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์ นักวิจัย ตัวแทนรัฐบาล และผู้บริหาร ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ทาง www.asiadenguesummit.org