...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

งานประชุมวิชาการ QSMI CENTENARY CONFERENCE “Pro Patria, Pro Scientia, Pro Humanitate ; Permanere Salute” 1-2 ธันวาคม 2565

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดงานประชุมวิชาการ QSMI CENTENARY CONFERENCE Pro Patria, Pro Scientia, Pro Humanitate ; Permanere Salute”เนื่องในวาระครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ QSMI CENTENARY CONFERENCEPro Patria, Pro Scientia, Pro Humanitate ; Permanere Salute” ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

การจัดงานประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจการดำเนินงานของ สถานเสาวภา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบถึงสถานการณ์และแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพเชิงคุณภาพของงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า พิษงู โรคติดเชื้อต่างๆ และงานผลิตชีววัตถุ ผ่านงานบริการรวมถึงกระบวนการศึกษาวิจัยพัฒนา และระบบผลิตภัณฑ์โรงงานที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับการสร้างเครือข่ายงานทางวิชาการกับสถานศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภายในงานจัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ การอภิปรายภาคภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากในประเทศและต่างประเทศ โดยมีแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมแบบ Onsite จำนวน 100 คน และประชุมแบบ online จำนวน 200 คน โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ๑๐๐ ปี สถานเสาวภา เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรและผู้มีอุปการคุณที่สร้างคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์แก่สถานเสาวภาและประเทศชาติ