...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสวนงู จากตลาดนัดเมืองสยาม

วันที่ 26 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับมอบเงินจากตลาดนัดเมืองสยาม จำนวน 50,000 บาท โดยมี คุณณัฐรินทร์ บุณยรัตน์วาณิช เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โอกาสนี้ คุณพรรณพร คงยิ่งยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย คุณจิราพร ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารกลาง สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี ณ ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ในการนี้ สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม ได้นำชมสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ด้วย