...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

เรื่อง จัดซื้อเครื่องจำแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป