...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

เรื่อง จัดซื้อเครื่องล้างเครื่องแก้วระบบอัตโนมัติแบบฝาเดียว พร้อมระบบ Pretreate โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป