...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการ สถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค และนายชัยวุธ ศิลป์เจริญ ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC)) จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีแพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง, นายแพทย์ฉัตรชัย จุฬาพรศิริ แพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาล บ้านโป่ง, นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมละออ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับมอบเครื่องเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19