...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด

เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
เพื่อดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานเสาวภา


     วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย,ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา, ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการสภากาชาดไทย, ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภากาชาดไทย, ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภาฝ่ายบริหารและเทคนิค, นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ, นางสาวพรพรรณ คงยิ่งยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนของบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ณ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทราบวิสัยทัศน์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภาโดยมี นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัดและคณะให้การต้อนรับ