...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

การให้บริการของฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

เรื่อง การให้บริการของฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์เปิดทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
โดยให้บริการ
1.ตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าจากซากสัตว์หรือสัตว์ที่ยังมีชีวิต
2.กักกันสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
3.บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง
4.ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและระบาดวิทยาโดยนายสัตวแพทย์

โดยให้บริการรับซากสัตว์เพื่อการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ โทร.02-252-0161-4 ต่อ 127 ในวันและเวลาทำการ