...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การคิดต้นทุนกิจกรรมและสินค้า”

     วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การคิดต้นทุนกิจกรรมและสินค้า” และกิจกรรม Workshop โดยมี รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ และ รองศาสตราจารย์ดวงมณี โกมารทัต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึกสภานายิกา สถานเสาวภา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสถานเสาวภาตลอดจนบุคลากรจากสำนักงานการคลังและสำนักงานตรวจสอบ ร่วมฟังบรรยายจำนวน 52 คน