...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ศึกษาดูงานเพื่อดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา

     วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย, ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานเสาวภา, ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการสภากาชาดไทย, ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค, นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค เยี่ยมชมโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุขององค์การเภสัชกรรม ณ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานการสร้างโรงงานและการดำเนินงานด้านการผลิตยาชีววัตถุ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และ

      การย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา โดยมี นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะให้การต้อนรับ