...

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ