ภารกิจฝ่าย กลุ่มงาน

กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร

หน้าที่

  • วางแผนและ ดำเนินการงานตรวจสอบความถูกต้อง (Validation ) ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในฝ่ายผลิตทุกฝ่าย และฝ่ายประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน GMP, PIC/s, ISPE และ GAMP
  • ตรวจสอบห้องสะอาดร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ
  • กำหนดมาตรฐานวิธีปฏิบัติของมาตรฐาน Validation และ Calibration