ประวัติสถานเสาวภา

ตึกราชูทิศ

     ในปี พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งแก่สภากาชาดไทย เพื่อเป็นเงินชดเชยสำหรับการสร้างตึกบริวารทางทิศตะวันตกที่สภากาชาดไทยได้สร้างไว้แล้วหลังหนึ่งในปีพ.ศ. 2465 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้ฯ ให้สร้างขึ้นใหม่อีกหลังหนึ่งรวมเป็น 2 หลัง หลังหนึ่งสำหรับเป็นที่ปรุงยา และอีกหลังหนึ่งเป็นที่พักของม้าและแกะ ขนานนามว่า “ตึกราชูทิศ” และ “ตึกราชูปถัมภ์” โดยลำดับ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกทั้งสองหลังนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2471


       ปัจจุบัน 2 ตึกนี้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตน้ำยาฉีด ผลิตน้ำกลั่น และน้ำยาฉีดต่าง ๆ

ดูแผนผังอาคารในพื้นที่สถานเสาวภา คลิกที่นี่