ประวัติสถานเสาวภา

อาคารสัตว์ทดลอง


อาคารสัตว์ทดลอง ฝ่ายประกันคุณภาพ

     ฝ่ายประกันคุณภาพ มีอาคารสัตว์ทดลองที่แยกต่างหากจากอาคารอื่น ๆ ซึ่งมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม ความดันอากาศ มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างชัดเจนในการเลี้ยง เพื่อกักกันสัตว์ทดลองแต่ละชนิดก่อนการนำไปทดสอบ พื้นที่สำหรับการทดสอบแบ่งเป็นส่วนที่ติดเชื้อ คือใช้กับการทดสอบผลิตภัณฑ์วัคซีน กับส่วนที่ไม่ติดเชื้อซึ่งใช้กับการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรุ่มชนิดต่างๆ รวมทั้งแบ่งแยกทางเข้าออกของส่วนสะอาด กับส่วนที่ไม่สะอาดไม่ให้ปะปนกัน รวมทั้งแยกระบบอากาศเพื่อลดการปนเปื้อน


อาคารสัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัยและพัฒนา


ดูแผนผังอาคารในพื้นที่สถานเสาวภา คลิกที่นี่