ประวัติสถานเสาวภา

กลุ่มอาคารบริเวณสวนงู

ตึก ๔ มะเสง

     ในปีพ.ศ. 2472 พระบรมวงศานุวงศ์ 4 พระองค์ ได้แก่ พระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตพระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์ และพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพ็ชร์อัครโยธิน ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสที่พระชนมายุมงคลได้เวียนมาบรรจบครบ 4 รอบนักษัตร์ปีมะเส็ง ร่วมด้วยพระประยูรญาติและมิตร ได้ประทานเงินจำนวนหนึ่งแก่สภากาชาดไทย ตั้งเป็นทุนขึ้นชื่อว่า “ทุน 4 มะเส็ง” เพื่อเก็บดอกผลใช้ในการบำบัดผู้ที่ถูกสัตว์พิษกัด ต่อมาทรงอนุญาตให้สภากาชาดไทยแบ่งเงินจากทุนนี้ส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างตึกขึ้นในบริเวณสถานเสาวภา สำหรับเป็นที่เลี้ยงสัตว์พิษชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น งูทะเล อีกทั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บสัตว์ทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษ เพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจได้ศึกษา
     
     สภากาชาดไทยได้อำนวยการสร้างตึกหลังนี้ขึ้น และขนานนามว่า “ตึก ๔ มะเสง” ได้เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดตึกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2472  ตึก ๔ มะเสง เป็นส่วนหนึ่งของสวนงู และได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2528 พร้อมกับสวนงู จัดให้มีห้องนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์งูพิษ มีห้องบรรยายพร้อมกับการฉายภาพนิ่งที่เกี่ยวกับงูพิษ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงูพิษและพิษงู สำหรับประชาชน ผู้สนใจเข้าฟังและชมเป็นหมู่คณะด้วย

     ตึก ๔ มะเสง เดิมได้เปิดทำการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 70 ปี สภาพอาคารจึงชำรุดทรุดโทรมมาก อีกทั้งพื้นที่ใช้สอยมีจำกัด ไม่เพียงพอกับการใช้งาน ในปี พ.ศ. 2549 ทางสภากาชาดไทยจึงได้ดำเนินการรื้อถอนและสร้างอาคารหลังใหม่ สูง 5 ชั้น ขึ้น ณ บริเวณเดิม แต่ยังคงใช้ชื่ออาคาร “ ตึก ๔ มะเสง ” เพื่อหวนรำลึกถึงพระเมตตาของท่านทั้ง 4 พระองค์

หน่วยงานภายในตึก ๔ มะเสง