ประวัติสถานเสาวภา

อาคารสถานเสาวภา

     อาคารสถานเสาวภา ก่อสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสแห่งการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2463 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดวางโครงการสร้างสถานปาสเตอร์ขึ้นใหม่ พระราชทานนามเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีว่า “สถานเสาวภา” ( ตามพระนามเดิมก่อนสถาปนาพระอิสริยยศ คือ พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาผ่องศรี ) คู่กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งสร้างเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถวายแด่พระบรมชนกนาถก่อนหน้านั้นแล้ว โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินแปลงที่อยู่หัวมุมถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนอังรีดูนังต์ เป็นเนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวาเศษ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานเสาวภา

     นอกจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นค่าก่อสร้างอาคารนี้ เป็นจำนวน 258,000 บาท สมทบด้วยทรัพย์บริจาคจากพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในรวบรวมไว้แต่ พ.ศ.2463 มาจนถึง พ.ศ.2465 อีก 32,306.53 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,306.53 บาท และได้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างตลอดจนจัดหาเครื่องมือตกแต่งประกอบสำหรับตึก และในการถมที่ล้อมรั้ว รวมเป็นเงิน 290,241.02 บาท

     อาคารสถานเสาวภา เป็นอาคารขนาดใหญ่ กว้าง 18 เมตร ยาว 45.50 เมตร สูง 2 ชั้น สร้างแบบตะวันตก รูปทรงของอาคารสถานเสาวภา มีลักษณะเป็นสมมาตร (Symmetrical) คือ ปีกอาคารทั้ง 2 ด้านมีลักษณะเหมือนกันและสมดุลกัน ผู้ออกแบบก่อสร้าง มิสเตอร์ เอ็ดวาร์ด ฮีลี (Mr. Edward Healey) โดย อาคารสถานเสาวภา ได้รับพระราชทานรางวัล “ อาคารอนุรักษ์ดีเด่น 2530 ” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2530 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามคำกราบทูลของนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์


หน่วยงานภายในอาคารสถานเสาวภา

1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.  ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

  • คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว
  • คลินิกพิษจากสัตว์

    ดูแผนผังอาคารในพื้นที่สถานเสาวภา  คลิกที่นี่